ВХОД  ДЛЯ  КЛИЕНТОВ
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

2017-08-31 Двигатели Deutz для мобильных компрессорных станций читать далее...
2016-10-19 Выставка Оружие и безопасность 2016 читать далее...
2016-06-30 ДП "Автомоторс" на выставке АГРО 2016 читать далее...
RU   ENG      
+38(044) 
206-52-18 
206-52-19 

НОВОСТИ

Діагностування дизельних двигунів сільгоспмашин

В. Кушлянський,

канд. техн. наук,

ННЦ «ІМЕСГ»

  

Журнал " Пропозиція"

Серцем будь-якої техніки є двигун, від «правильної» роботи якого залежить ефективність та економічність її використання. Тому постійнийний контроль параметрів та своєчасна діагностика двигунів — актуальне питання для українських аграріїв

Основними показниками, що характеризують загальний технічний стан двигуна, є потужність та питома вит­рата палива, які визначають на галь­мівних стендах або за допомогою спеціальних електронних приладів у режимі розгону дизеля. Однак застосу­вання на практиці таких засобів потре­бує високої кваліфікації виконавців, а вартість засобів зависока. Тому для більш практичного та оперативного діагностування й конторолю роботи двигунів рекомендовано проводити пошук несправностей як за якісними ознаками технічного стану, так і з нес­кладних механічних засобів та діагнос­тичних технологій.

Колір вихлопних газів За кольором та інтенсивністю вихлопних газів можна визначити стан дизельного двигуна. Вихлопні гази справного і відрегульованого двигуна не мають кольору. Отже, колір вихлопних газів є важливою діагностичною озна­кою, що вказує на виниклі в двигуні несправності і допомагає поставити попередній діагноз двигуну, який уточ­нюють у процесі діагностування.

Чорний дим


 • неповне згоряння палива, що може вказувати на зависання, закоксовування        або зношення розпилювача форсунки;
 • недостатнє подавання повітря через засміченість повітроочисника і всмок­ тувального каналу.
 • несправність турбіни нагнітання повітря;
 • порушення кута початку подавання палива і фаз газорозподілення;
 • надмірне подавання палива насосом і нерівномірність за лініями його         нагнітання;
 • порушення регулювання або герметич­ності клапанів газорозподільного механізму.


Білий дим

 • низька компреся в циліндрах двигуна;
 • потрапляння води в циліндри (біла пара води);
 • пропуски спалаху через дефекти фор­сунок;
 • засміченість фільтра тонкого очи­щення палива;
 • зношення паливопідкачувального насоса;
 • несправність перепускного клапана паливного насоса;
 • запізніле подавання палива насосом.


Синій дим

 • вигоряння картерної оливи через її високий рівень у картері;
 • зношення або закоксовування оливо- знімних кілець;
 • великий зазор між стрижнями клапанів і їхніми напрямними втулками.

НА ЗАМІТКУ За час роботи двигуна з невідрегульованими форсунка­ми витрати палива збільшуються на 10%, а ресурс двигуна зменшується на 20%. Робота двигуна з димним випуском супроводжується збільшенням витрат палива на 3-6%

Зовнішніми ознаками несправностей двигуна є поганий запуск, зниження потужності, димний випуск, прискорене вигоряння оливи, неприпустиме знижен­ня тиску в системі мащення, виникнення нехарактерних стуків (див. табл. 1).

Час запуску двигуна має тривати не більше 3 хв літньої пори і не більше 10 хв — узимку. У разі стартерного запу­ску двигун має запрацювати не більше ніж із четвертої спроби. Тривалість кож­ної спроби — не довше 5 с з інтервалами близько 1 хв.


Триваліший пуск може свідчити про:

    занижені оберти пускового пристрою;

    несправності стартера і розрядже- ність акумуляторної батареї;

    несправності паливної апаратури;

    зниження компресії циліндрів;

    потрапляння води в циліндри;

♦  несправності механізму газорозподілення.


Несправність 

Ознаки несправності 

Циліндро-поршнева група 

Зношення гільз, поршнів і поршневих  кілець,

закоксовування кілець, наявність на поршнях і кільцях

лакових відкладень 

Великі витрати картерної оливи, із отвору сапуна виходить

велика кількість газів, низька компресія, утруднений пуск

двигуна, передчасне старіння картерної оливи 

Кривошипно-шатунний механізм 

Зношення підшипників колінчастого вала 

Низький тиск оливи в системі мащення, глухі стуки в

середній і нижній частинах блока циліндрів, які посилюються

в разі різкої зміни частоти обертання колінчастого вала і

припиняються після виключення подавання палива в контрольований циліндр 

Зношення поршневого пальця і втулки верхньої головки

шатуна 

Металевий стук у верхній частині блока циліндрів, який

 посилюється із різкою зміною частоти обертання

колінчастого вала і припиняється після виключення

подавання палива в контрольований циліндр 

Механізм газорозподілення 

Наявність зазорів між стрижнями клапанів і бойками

   коромисел 

 

Нещільне прилягання клапанів до гнізд (зношення або

підгоряння фасок) 

Металеві стуки в зоні клапанного механізму 

Порушення фаз газорозподілення (зношення кулачків

розподільного вала і шестерень розподілення або їхнього 

з'єднання, що не відповідає міткам) 

 

     Послаблення пружності чи руйнування пружини клапана (клапан зависає у втулці) 

Двигун працює з перебоями і не розвиває повної потужності

 

Послаблення кріплення головки до блока циліндрів,

   прогоряння прокладки 

    із верхнього бака радіатора в разі відкритої заливної горловини виходять пухирці газів, наявність води в картерній оливі, утруднений пуск двигуна 

Система мащення двигунів 

Зношення масляного насоса,зношення або порушення

 регулювання редукційного або зливного клапанів 

Низький тиск оливи в магістралі 

Зношення, порушення регулювання перепускного клапана 

На фільтрі мало відкладень або вони зовсім відсутні 

Паливна апаратура 

Зношення або закоксовування розпилювачів форсунок

Погана якість розпилювання палива 

Двигун димить і не розвиває повної потужності, утруднений

запуск двигуна 

Заїдання голки в корпусі розпилювача форсунки 

Двигун працює з перебоями, димить і не розвиває потужності, погано запускається 

Форсунка не працює 

Двигун працює з перебоями, за вимкнення подавання палива в непрацюючий циліндр частота обертання колінчастого вала не змінюється, спостерігається бездимність випускних газів 

Зношення плунжерних пар 

Утруднений пуск двигуна, в картер паливного насоса потрапляє велика кількість палива 

Заїдання плунжерів у втулках 

Двигун іде «врознос» або зупиняється, керування подаванням палива утруднене або неможливе 

Зношення нагнітальних клапанів 

      Двигун працює з перебоями, зниження потужності й економічності, швидко виходять із ладу розпилювачі (закоксовуються) 

Граничне засмічення фільтра тонкого очищення палива, зношений перепускний клапан, зношений підкачувальний насос

Двигун не розвиває повної потужності, циліндри працюють

нерівномірно (нерівномірний звук вихлопу), спостерігається

бездимність газів

      Запізніле подавання палива в циліндри двигуна (малий кут випередження подавання)

Пуск двигуна утруднений, на холостому ходу та на 

максимальному швидкісному режимі працює з перебоями,

викидаючи із труби сірий дим; в разі навантаження працює

без перебоїв, але димить (чорний дим); зниження потужності й економічності

    Передчасне подавання палива в циліндр двигуна (збільшення кута випередження подавання)

      Пуск двигуна утруднений, із випускної труби викидається чорний дим; на холостому ходу димлення газів може бути малопомітним, із збільшенням навантаження — збільшується, особливо на малих обертах (жорстка робота); знижена потужність і економічність

Зменшення обертів колінчастого вала і подавання палива в циліндри

Двигун не розвиває повної потужності

Велика нерівномірність подавання палива

Циліндри працюють нерівномірно (визначають за звуком вихлопу) 

 

Достовірнішу оцінку тех­нічного стану двигуна можна отримати за допомогою спе­ціальних засобів.

Компресія в циліндрах

Важливість наявності не­обхідної компресії на дизель­ному двигуні полягає в самому принципі роботи дизельного двигуна. Під час такту стиснен­ня повітря в циліндрах сильно нагрівається. Коли ж темпера­тура повітря підвищується до свого максимального значення наприкінці такту стиснення, то відбувається впорскування палива в циліндр. Тому наяв­ність необхідної величини компресії визначає величину температури повітря в цилін­драх, за якої можливий запуск дизельного двигуна.

Для перевірки компресій­них властивостей циліндрів застосовують компресиметр дизельний із комплектом фальш-форсунок (рис. 1).

Етапи перевірки

 1.  Перевірку проводять на прогрітому до номінального теплового режиму двигуні. 
 2.  Форсунку демонтують із двигуна і на місце штатної форсунки цилін­дра, в якому перевіряють компресію, встановлюють фальш-форсунку.
 3.  До нарізного кінця фальш-форсунки під'єднують компресиметр.
 4. Прокручують колінчастий вал дви­гуна пусковим пристроєм за закри­того запірного гвинта 3.Максимальне значення тиску має відпо­відати даним таблиці 2. Якщо тиск нижчий за вказаний:

    зніміть фальш-форсунку;

    залийте через форсунковий отвір неве­лику кількість моторної оливи, достатньої для

      потрапляння на поршневі кільця;

♦    перевірте компресію ще раз.

Зростання тиску свідчить про спрацювання поршневих кілець. А якщо тиск нижчий за граничний, то це свідчить про спрацювання клапанів. Для перевірки інших циліндрів операції треба повторити. Різниця між ком­пресією в окремих циліндрах не може пере­вищувати 0,2 МПа. Зменшення компресії в циліндрах на 30-40% свідчить про поломку поршневих кілець.


Таблиця 2. Значення тиску стискання на пусковій частоті обертання

 

Марка двигуна

номінальний

граничний

ЯМЗ-240 Б

3,0(30,0)

2,1 (21,0)

ЯМЗ-238НБ,

ЯМЗ-236

2,8(28,0)

1,9(19,0)

СМД-60...73, СМД-31

2,9(29,0)

2,0(20,0)

СМД-14...20,

  СМД-21 ...24

2,8(28,0)

1,9(19,0)

Д-240, Д-65М,

Д-65Н, Д-50,

СМД-19Т.02

2,7(27,0)

1,9(19,0)

Д-37Е, Д-144,

Д-21А, СМД-900

2,2(22,0)

1,5(15,0)

БФ6М-1013Е

  фірми Deutz

3,8(38,0)

3,0(30,0)

6081 HF (трактор

John Deere

8400), 6076

2,79(27,9)

2,38(23,8)

ОМ 906 LA

Mercedes- Benz

(МЕГА 350)

2,90(29,0)

2,4(24,0)


Актуальні питання
Компетентна відповідь
Нам вдалося поспілкуватися з Григорієм Латишевим, заступником директора із сервісного обслуговування, ДП "Автомоторс".
«Під час купівлі нового двигуна або запасної частини обов'язково отримайте у офіційного в Україні представника виробника опис умов гарантії. В по­дальшому це допоможе зекономити значні кошти».


?       Які вимоги користувачі висувають до сучасних дизельних двигунів 

— Головна вимога до даного виду дви­гунів, особливо застосування їх у країнах Європи та США, — екологічна чистота. Для цього двигуни мають відповідати вимогам екологічних стандартів (emission standards). Так, світові виробники таких дизельних дви­гунів, як DEUTZ, Yanmar та Lombardini, дотри­муються американських екологічних стан­дартів TIER 4. Безумовно, еко­логічний двигун має бути тихим та економічним. Тому виробники двигунів поступово переходять на використання конструкції двигуна Common rail. Це дає змогу знизити шум­ність та витрати палива.

?     Які фактори впливають на довговічність роботи дви­гунів?

Розглянемо це на при­кладі. Час роботи сучасних імпортних двигунів, зокрема двигунів Deutz, до першого капітального ремонту, становить 12 000 мотогодин. Деякі наші клієнти експлуа­тують двигуни з пробігом понад 20 000 мото­годин (!), це при тому що капітальний ремонт двигуна не проводили.

Секрет такої витривалості двигунів Deutz та інших виробників простий:

♦ правильна експлуатація двигуна згідно з рекомендаціями заводу-виробника

♦ своєчасне проходження технічного обслу­говування кваліфікованими спеціалістами із застосуванням оригінальних запчастин та матеріалів

♦ застосування якісних експлуатаційних рідин (мастило, антифриз та ін.), що реко­мендовані виробником двигунів;

♦ використання якісного пального, характе­ристики якого відповідають рекомен­даціям виробника двигунів.

?    Чи є вразливі місця у дизеля?

Безумовно, є. Перше, на чому слід акцентувати увагу користувачеві, це паливна система. І використання неякісного пального може призвести до виходу з ладу вартісної паливної апаратури. Особливо це небезпечно взимку. Для того, щоб уникнути проблем із настанням морозів, більшість виробників рекомендують додавати в паливо керосин у певній пропорції. Друге вразливе місце — турбонагнітач, пошкодження якого призводить до підвищення витрат пального та зниження потужності.

Тож порада: не економте на якості паль­ного та дотримуйтеся рекомендацій із експлу­атації турбонагнітача.

?     Які рекомендації з експлуатації та технічного обслуговування сучасних дви­гунів Ви можете надати?

— Як правило, детальні рекомендації з експлуатації надає завод-виробник в інструкції з експлуатації. Звичайно, чітке дотримання рекомендацій допоможе повністю і з найбіль­шою користю використати ресурс двигуна.

Але все ж таки зупинюся на деяких важ­ливих правилах, яких бажано дотримуватись:

    температурний режим роботи двигуна: не перегрівати двигун та не здійснювати експлуатацію «холодного» двигуна під навантаженням;

    грамотна експлуатація турбіни (для дви­гунів із турбокомпресором);

    щоденна перевірка стану двигуна (візу­ально), рівня мастила;

    обрання інтервалів проведення технічного обслуговування виходячи з того, наскіль­ки важкі умови експлуатації техніки;

ретельна перевірка якості запасних час­тин та матеріалів, що застосовують під час ТО. На нашому ринку зустрічається дуже багато підробок мастил, фільтрів, запчастин. Тому наполегливо рекомендую купувати вказані матеріали тільки в офі­ційних представників.

 Двигатели Deutz для мобильных компрессорных станций
Выставка Оружие и безопасность 2016
ДП "Автомоторс" на выставке АГРО 2016
Bauma 2016: DEUTZ презентує нову продукцію
Купи бочку оливи - отримай фільтр у подарунок
Технический семинар-тренинг для компании «Амазоне Украина»
Семинар-тренинг для компании «Полетехника»
СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕМЕЦКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ DEUTZ на базе Запорожской торгово-промышленной палаты
DEUTZ виробив 9- ти мільйонний двигун
ДОЙЦ та Allison на виставці у Києві «ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА 2015»
DEUTZ-НАДІЙНЕ СЕРЦЕ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ МАШИН
DEUTZ – будущее за официальным сервисом
Акция на запчасти ДОЙЦ
Дизельное топливо для двигателей «ДОЙТЦ»: требования к качеству
Kомпанії «Хускварна Україна» та ДП «Автомоторс», представником KAWASAKI в Україні провели тренінг
Zetor – новый партнер DEUTZ
DEUTZ розпочинає співпрацю з Hitachi Construction Machinery
Зимові присадки та підігрівачі DEUTZ
Эксплуатация двигателей Deutz: правильный уход и ремонт
Комфортабельность автобусов ЗАЗ А10
Распродажа запчастей Knorr-Bremse
Акция на запасные части для двигателей DEUTZ (Дойтц)
150 лет DEUTZ: зарождение высоких технологий
Сервисная поддержка подразделения двигателей Kawasaki - дилеров Husqvarna
2013 ГОД - УСПЕШНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД ДЛЯ КОМПАНИИ DEUTZ
АВТОБУСЫ SOLARIS С ГИБРИДНОЙ СИСТЕМОЙ ALLISON ЗАВОЕВЫВАЮТ ЕВРОПУ
Производство электроэнергии - DEUTZ представляет новое поколение двигателей для генератора
Розпродаж запасних частин зі знижкою до 70%
Тракторы ARGO комплектуются двигателями DEUTZ
Двигатели DEUTZ для спецтехники компании Bobcat (Бобкет)
Семінар за участю сервісної служби агрохолдингу«КЕРНЕЛ»
DEUTZ на Agritechnica 2013
DEUTZ на выставке INTER AIRPORT 2013
Семинар DEUTZ для украинских клиентов
АКЦИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОЙТЦ!
Регистрация двигателей DEUTZ (DMR)
Новая автоматическая коробка передач демонстрирует большую экономию топлива по сравнению с механической и автоматизированной трансмиссией.
Система электронного управления 5-го поколения
Новая интернет страничка по двигателям Kawasaki
Kawasaki продолжает расширять свою официальную дилерскую сеть с ДП «Автомоторс» 22 мая 2013
Спецпредложение на комплекты оригинальных запасных частей для капитального ремонта двигателей “ДОЙТЦ” BF 6M 1013FC, Тракторов МТЗ
Спецпредложение на комплекты оригинальных запасных частей для капитального ремонта двигателей “ДОЙТЦ” BF 6M 1013Е, Тракторов ХТЗ
DEUTZ представил экономические показатели за первый квартал 2013 года
АТ ДОЙТЦ на «БАУМА-2013»
Встреча дилеров DEUTZ AG в Кельне
Діагностування дизельних двигунів сільгоспмашин
Новые модификации автобусов ЗАЗ представили на юге Украины
Автобус «Богдан» А30212 прошел тест-драйв в Польше
Чистый выхлоп
Обзор осеннего рынка бескапотных опрыскивателей
Предварительный график семинаров группы Автомоторс - GES на 2013 г.
Европейская встреча дилеров компании YANMAR
Семинар по обслуживанию двигателей DEUTZ
Семинар – тренинг
DEUTZ расширяет свое присутствие в Азиатском регионе
DEUTZ получила долгосрочное финансирование
Volvo планирует приобрести 25 процентов + 1 акцию фирмы DEUTZ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ ALLISON для аэродромного пожарного автомобиля КамАЗ
Дань памяти основателю DEUTZ Отто Н.А.
DEUTZ на выставке CTT 2012
DEUTZ дает добро на эксплуатацию биодизельных двигателей
Семинар-тренинг для корпорации УКРАВТО
Успех стабилизирует будущее развитие
Выставка INTERMAT 2012 и фирма DEUZT
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
DEUTZ AG –лауреат премии в области логистики eLogistics Award 2012
Компания DEUTZ бьет собственные рекорды
Уникальные присадки Clean-Diesel InSyPro для дизельного топлива от DEUTZ
DEUTZ на выставке MEED
Двигатель DEUTZ, тормозная система Knorr-Bremse и АВС в автобусах ЗАО «ЗАЗ»
DEUTZ в Поднебесной
DEUTZ на выставке Inter Airport Europe 2011
DEUTZ на BICES 2011
DEUTZ AG входит в MDAX
Массивный рост прибыли в компании DEUTZ
DEUTZ наградили золотом и серебром
Новый руководитель отдела финансов DEUTZ
DEUTZ на CTT
DEUTZ представляет квартальные показатели
Приглашаем на семинар DEUTZ
Переоборудование внедорожного автомобиля ГАЗ-ТИГР
ДП «Автомоторс» и ООО «Техноторг» пришли к соглашению
Mercedes-Benz поставляет 10000-й Econic с трансмиссией Allison.
Число посетителей технологического центра DEUTZ удвоилось
Акция: Официальная сервисная станция «DEUTZ AG»
Компания DEUTZ продлевает соглашение с компанией STUTE
Сотрудничество ДП «Автомоторс» с автомобильными гигантами
Презентация от ДП «Автомоторс»
24 октября 2009 состоялось открытие нового сервисного центра
Выставка энергетики, электротехники, энергоэффективности elcom Ukraine 2009
Произведен ввод в эксплуатацию когенерационной установки
Семинар-презентация компании MWM GmbH
Изменения в линейке когенерационных газопоршневых агрегатов MWM GmbH
Скачать проспект Автомоторс Русский   English
 

СЕРТИФИКАТЫ

ДП «Автомоторс» является эксклюзивным представителем Deutz AG в Украине

Данный сертификат свидетельствует, что ДП «Автомоторс» – эксклюзивное представительство Deutz AG в Украине.

Читать далее

 

ДП «Автомоторс» является официальным и эксклюзивным партнером MWM GmbH

Данный сертификат свидетельствует, что ДП «Автомоторс» – единственный официальный партнер MWM GmbH по сервисному обслуживанию и продажам в Украине.

Читать далее

ДП Автомоторс
При копировании материалов с сайта обратная ссылка на сайт обязательна
Каталог сайтов «ua24.biz»
Карта сайта